සහතික

සහතික සහ අවසර

අපි BSCI සහතිකය සහ ISO තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය සමත් වී ඇත්තෙමු.

වෙළඳ නාම අනුමැතිය අනුව අපි ඩිස්නි ආයතනයේ උපකරණ හා මෙහෙයුම් සහතික පත්‍ර සමත් වී ඇති අතර ඩිස්නි පර්යන්ත නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීමට බලය ලබා ඇත්තෙමු.

කර්මාන්තශාලාව සමඟ අපගේ දිගුකාලීන සහයෝගීතාව ප්‍රංශ අවුචන් කණ්ඩායමේ කර්මාන්ත ශාලා විගණනයෙන් සමත් වී ඇත.

bsci
bv
ce
its
sgs
TUV
ul
bsci1
bsci2
1
BSCI
bv
cnas
TUV